مراسم هفتگی ۹۴/۱۲/۲۶

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی محمد غلام نژاد , کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی محمد غلام نژاد , کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


شهادت حضرت زهرا (س)۷۵روز ۹۴

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : حاج احمد گوارشکی , کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : حاج احمد گوارشکی , کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


مراسم هفتگی ۹۴/۱۲/۱۲

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی , کربلایی مهدی چکاد , کربلایی مجید بیاضی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی , کربلایی مهدی چکاد , کربلایی مجید بیاضی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


مراسم هفتگی ۹۴/۱۲/۰۵

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی ابراهیم دادوند , کربلایی سید محسن فاطمی , کربلایی امین پوررضی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی ابراهیم دادوند , کربلایی سید محسن فاطمی , کربلایی امین پوررضی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


مراسم هفتگی ۹۴/۱۱/۲۷

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی , کربلایی مهدی چکاد , کربلایی عباس خوشسیما (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی , کربلایی مهدی چکاد , کربلایی عباس خوشسیما (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


مراسم هفتگی ۹۴/۱۰/۹

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی سیدمصطفی قدمگاهی , کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی سیدمصطفی قدمگاهی , کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


مراسم هفتگی ۹۴/۹/۲۵

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


عیدالزهرا (س)۹۴

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی , کربلایی مصطفی ایمانی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی محمدعلی مجیدی , کربلایی مصطفی ایمانی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


مراسم آخر صفر ۹۴

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی رضا پاکروان , کربلایی محمدعلی مجیدی , کربلایی امیر مقدم (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی امین پوررضی , کربلایی رضا پاکروان , کربلایی محمدعلی مجیدی , کربلایی امیر مقدم (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)


شهادت حضرت رقیه س ۹۴

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی محمود عیدانیان , کربلایی امین پوررضی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)

اجراشده در محفل العشق ســـردارکـــربلا مشهدالرضا توسط مداحان اهل بیت : کربلایی محمود عیدانیان , کربلایی امین پوررضی (دریافت فایل های صوتی در ادامه مطلب)